top of page

Beleid & Voorwaarden

Onderstaand vind u mijn beleid -en voorwaarden. Indien u vragen of opmerkingen heeft, neem contact op via: beastofparadise@gmail.com

Privacybeleid

Privacybeleid

Deze Regels treden in effect op 06/01/2023

De website "www.beastofparadise.nl" en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Beast of Paradise. Beast of Paradise, gevestigd te Boxtel en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62229389. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

Beast of Paradise zal de privacy van alle gebruikers van haar site waarborgen en wij zullen ten alle tijden zorgen dat de persoonlijke informatie die u aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen uw gegevens slechts gebruiken om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

Beast of Paradise zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Beast of Paradise gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Om het winkelen bij Beast of Paradise zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website persoonlijker maken. Wij kunnen uw e-mailadres gebruiken om u informatie te verschaffen over de ontwikkeling van onze website en over onze speciale aanbiedingen en acties. Als u hier geen prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven via onze website.

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.
 

Cookiebeleid
Deze Regels treden in effect op 06/01/2023


Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Beast of Paradise gebruikt deze cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Deze Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser ook zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Beast of Paradise geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over het privacybeleid van Beast of Paradise, dan kunt u contact met ons opnemen. Via contact helpen wij u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Beast of Paradise
Nimrodlaan, Boxtel
beastofparadise@gmail.com

KvK 62229389

BTW NL 0022.207.80.B.97
 

Shopbeleid

Deze Regels treden in effect op 06/01/2023

Verzending

Verzending

De verwerkingstijd van een bestelling is één werkdag. Wanneer deze in de ochtend wordt geplaatst kan het zijn dat deze dezelfde dag nog verstuurd wordt. Echter lukt dit niet altijd, in dat geval wordt de bestelling de eerst volgende werkdag aangeboden bij het verzendbedrijf.

 

Als de bestelling is aangeboden bij het verzendbedrijf duurt het over het algemeen 1 á 2 werkdagen voor deze bij u wordt bezorgd.

 

Levertijden voor buitenlandse zendingen verschillen per bestemming en kunnen onderhevig zijn aan (douane) inklaringen*, weersomstandigheden, drukte bij de verzendorganisaties (met name in okt, nov en dec) en de afstand. Doordat deze voor vertraging kunnen zorgen, is het niet mogelijk om een exacte levertijd vast te stellen. 

Binnen Europa kan het 8 á 15 werkdagen duren terwijl buiten Europa dit kan oplopen tot 20 á 30 werkdagen of meer. 

 

Om meer duidelijkheid over uw bestelling en de vorderingen te krijgen, is het mogelijk om bij het afrekenen te kiezen voor de verzendoptie, Track & Trace.

 

Mocht de bestelling toch aanzienlijk vertraagd zijn, stuur mij dan a.u.b. een berichtje en ik zal mijn uiterste best doen om u, waar mogelijk is te helpen.

 

* Wanneer u van buiten Europa besteld kunnen er inklaringskosten (douanekosten) berekend worden als het pakket in het land van bestemming arriveert. Ik kan niet voorspellen wat de kosten zullen zijn. Bestel bij voorkeur via Etsy, zij hebben de mogelijkheid om deze kosten meteen af te dragen.

 

Annuleren, Retourneren & Ruilen

Annuleren

Annuleringen worden geaccepteerd.

Verzoek tot annuleren: binnen 2 uur na aankoop.

 

Retourneren

Het retourneren van items is geen probleem. 

Neem binnen 7 dagen na ontvangst contact met mij op. Items dienen binnen 21 dagen na ontvangst te worden teruggestuurd.

 

Voorwaarden retournering

Kopers zijn verantwoordelijk voor de retour verzendkosten. Als het item niet in originele staat wordt geretourneerd, is de koper verantwoordelijk voor eventuele waardevermindering. Als het item in goede orde geretourneerd is, zullen de item kosten worden teruggeboekt naar uw rekening. Het is niet mogelijk om de reeds gemaakte verzendkosten terug te boeken.

 

Ruilingen

Ik accepteer geen ruilingen, maar neem alstublieft contact met mij op als u problemen heeft met uw bestelling.

Algemene Voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden treden in effect op 06/01/2023.

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van Beast of Paradise
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - De prijs/belastingen
Artikel 7 - Nakoming en extra garantie
Artikel 8 - Levering en uitvoering
Artikel 9 - Betaling
Artikel 10 - Klachtenregeling
Artikel 11 - Geschillen
Artikel 12 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de klant producten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken door Beast of Paradise worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Beast of Paradise;

 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 • Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

 • Dag: kalenderdag;

 • Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken gedurende een bepaalde periode;

 • Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de klant of Beast of Paradise in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 • Beast of Paradise: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan klanten aanbiedt;

 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Beast of Paradise en de klant wordt gesloten in het kader van een systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en Beast of Paradise gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van Beast of Paradise
Onderneming: Beast of Paradise
Nimrodlaan, Boxtel
beastofparadise@gmail.com
Kamer van Koophandel: 6222 9389
BTW identificatienr. NL 0022.207.80.B.97

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Beast of Paradise en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Beast of Paradise en klant.

 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. De Algemene Voorwaarden staan ook op de site: www.beastofparadise.nl

 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Beast of Paradise gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten (Mits anders vermeld).

 • Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Beast of Paradise niet.

 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 • De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 • Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard door middel van betaling middels overboeking, IDEAL, Paypal of kredietkaart is de koop -verkoopovereenkomst gesloten tussen de klant en Beast of Paradise.

 • Wanneer de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Beast of Paradise passende maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Zie ook het privacybeleid van Beast of Paradise.Voor de elektronisch betaling door de klant, zal Beast of Paradise daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 • Beast of Paradise kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Beast of Paradise op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 6 - De prijs/belastingen

 • Nadat een product is besteld wordt het product geleverd tegen de prijs zoals deze op het moment van bestelling stond vermeld op de website. Uitzondering hierop is een prijswijziging als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

 • De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 • LET OP! Houd rekening met eventuele invoerrechten, BTW en andere bijkomende invoerheffingen voor landen buiten de EU. Beast of Paradise is niet verantwoordelijk voor deze kosten omdat ze worden opgelegd door de overheid van uw land.

 • Binnen de EU gelden geen invoerrechten. Alle kosten die door uw land in rekening worden gebracht met betrekking tot mijn producten komen te allen tijde voor rekening van de koper.

Artikel 7 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

  • Beast of Paradise staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid.

  • Een door Beast of Paradise verstrekte garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover Beast of Paradise kan doen gelden indien Beast of Paradise is tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst.

Artikel 8 - Levering en uitvoering

  • Beast of Paradise zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

  • Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Beast of Paradise kenbaar heeft gemaakt.

  • Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal Beast of Paradise geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op schadevergoeding die overeenkomt met het betaalde bedrag voor het onderdeel van de bestelling waarin Beast of Paradise haar verplichtingen niet is nagekomen.

  • Na ontbinding conform het vorige lid zal Beast of Paradise het bedrag dat de klant betaald heeft onverwijld terugbetalen.

  • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Beast of Paradise tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Beast of Paradise bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 9 - Betaling

  • Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de klant verschuldigde bedragen direct te worden voldaan middels overboeking, IDEAL, Paypal of kredietkaart.

  • De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Beast of Paradise te melden.

  • De koopovereenkomst komt tot stand door middel van bestelling van de gewenste producten en directe betaling zoals aangegeven.

Artikel 10 - Klachtenregeling

  • Beast of Paradise beschikt over een klachtenprocedure om een beroep te kunnen doen op productgarantie of beschadiging van de verpakking en hiermede het geleverde product door verzending.

  • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 3 dagen nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden (bij schade is een foto vereist). Klachten worden ingediend via email: beastofparadise@gmail.com

  • Bij Beast of Paradise ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Beast of Paradise binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

  • De klant dient Beast of Paradise in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 11 - Geschillen

  • Op overeenkomsten tussen Beast of Paradise en de klant waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Indien u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden Webwinkel, verzoeken wij u vriendelijk het vakje aan te vinken. Zonder het vakje aan te vinken, kan er geen overeenkomst tot stand komen. Uiteraard hopen wij van harte dat u veel plezier beleefd met uw aankoop! Indien u nog vragen heeft, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Cookies
Algemene Voorwaarden
Shopbeleid
bottom of page